1. Nhìn Những Mùa Thu Đi
  2. Tình Xa
  3. Ướt Mi
  4. Ru Ta Ngậm Ngùi
  5. Rừng Xưa Đã Khép
  6. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

    Bonus:

  7. Ru Ta Ngậm Ngùi
  8. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng